Newbie

đã thích câu trả lời

Với javascript thì bạn dùng phương thức getElementsByClassName

document.getElementsByClassName("example");

Nếu bạn dùng jQuery thì có thể select theo class example bằng

$('.example');