Lãng Tử

Laravel validate bị báo lỗi InvalidArgumentException Data missing

Mình có một đoạn validate như sau

$this->validate($request, [
    'type' => 'required',
    'content' => 'required',
    'link' => 'nullable|string',
    'file' => 'nullable|file',
    'date' => 'nullable|date'
]);

Trong form truyền lên mình chỉ truyền giá trị của content và thấy thông báo lỗi InvalidArgumentException Data missing. Dưới đây là form của mình:

zIdEXu_1569207117.png