Trần Hà Nguyễn

Mysql 8 trên MacOS bị lỗi Authentication plugin 'caching_sha2_password' cannot be loaded

Mình cài mysql bản 8 trên macos mình có chọn sử dụng Strong password, khi kết nối với database bằng tool Sequel pro thì bị lỗi;

Authentication plugin 'caching_sha2_password' cannot be loaded


Mong được giải đáp.