Xuân Em

Không hiển thị giá trị từ hàm trả về khi dùng each của lodash

Trong danh sách dữ liệu, mình có lặp mảng data, với 1 trường có giá trị là id, từ id này mình muốn hiển thị ra thông tin dạng text nhưng không được.

Code của mình như sau, ở đây item.id của mình đã có giá trị là 1, 2, 3 và khi mình log ra thấy có Server A, Server B, Server C nhưng trong v-text lại không hiển thị ra text.

//Template
<p v-text="getName(item.id)"></p>

//Js
getName(id) {
  _.each(this.servers, server => {
    if (server.value === id) {
      console.log(server.label)
      return server.label
    }
  })
}

//Dữ liệu trong servers của mình có dạng
servers = [{"value":1,"label":"Server A"},{"value":2,"label":"Server B"},{"value":3,"label": "Server C"}]